Shipping policy

בכפוף לאישור ההזמנה על ידי החברה, הלקוח יהיה רשאי לקבל את המוצרים באמצעות שליח עד הבית. המוצרים יישלחו עם שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.

זמני אספקה

למזמינים באזורי החלוקה שבין באר שבע לחיפה, אספקת המוצר תתבצע עד 5 ימי עסקים מיום ההזמנה. למזמינים באזורי החלוקה שברמת הגולן, בקעת הירדן, הגליל, יישובי ים המלח, יישובי הערבה ואילת (להלן: "אזורי חלוקה מרוחקים") תתבצע אספקת המוצר עד 7 ימי עסקים מיום ההזמנה.

אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר באמצעות שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה, תתבצע תמורת תשלום דמי משלוח, בשיעור כפי שיתפרסם באתר, מעת לעת.

החברה תספק את המוצרים שנרכשו באמצעות שליח עד לכתובת שהוזנה על ידי המשתמש בעת ביצוע ההזמנה בתוך 5 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה על ידי החברה. היה ואין ביכולתה של החברה ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב מדיני או בריאותי ו/או צווים שלטוניים מגבילים, יובהר העניין ללקוח על ידי החברה ויימצא פתרון מוסכם על הצדדים ובכל מקרה לא ייחשב הדבר הפרה של החברה.

משלוחים למען הלקוח מתבצעים בימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 20:00 בהתאם לתיאום מראש.

תנאי משלוח שלא הגיע ליעד

משלוח שהוחזר לחברה מסיבה כלשהי שאינה קשורה לחברה, יישלח בשנית ללקוח בכפוף לתשלום דמי משלוח נוספים.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

ביטול עסקה ייעשה בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה לחברה, באחת מהדרכים המצויינות למטה.

  • לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר/ים, מכל סיבה שהיא, מיום קבלת ההזמנה ע"י חברת המשלוחים ועד ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום קבלת ההזמנה או מיום קבלת מסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
  • במקרה של ביטול עסקה מצד הלקוח עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת של תנאי העסקה מצד החברה, תחזיר החברה, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ותמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו המוצר.
  • במקרה של ביטול עסקה על ידי הלקוח מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת בסעיף הקודם, אשר נעשה בפרק הזמן כאמור בסעיף לעיל, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם. ככל והלקוח קיבל את המוצר, עליו להעמידו לרשות החברה במקום בו נמסר לו המוצר על ידי החברה. במקרה כזה, עלויות שילוח המוצרים אל החברה תושתנה על חשבון הלקוח.
  • החזרת מוצרים על ידי הלקוח במקרה של ביטול עסקה (לה זכאי הלקוח על פי דין) לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה או שנעשה בו שימוש, המשנה מצבו של המוצר לרעה, כפופה לזכותה של החברה לתבוע את נזקיה בשל כך ו/או להפעלת כל סעד או תרופה העומדים לחברה לפי כל דין, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

הלקוח יהיה רשאי להודיע לחברה על ביטול עסקה בכל אחת מהדרכים המפורטות להלן:

בהודעת הביטול יפרט הלקוח את שמו. לצורך זירוז הטיפול בפנייה, מומלץ לציין במסגרת ההודעה גם את הסיבה לביטול, לרבות, הפגם או אי ההתאמה של המוצר – ככל שרלוונטי, מספר הזמנה וכל פרט אחר בקשר עם ההזמנה הרלוונטית.

זכות הביטול כאמור בסעיף ‎5 זה, שאינה נובעת עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים אשר נמסרו ללקוח בנוגע למוצר או עקב אי-אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או בשל כל הפרה אחרת מצד החברה, לא תחול על עסקת מכר של מוצרים פסידים או מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הלקוח בעקבות העסקה.

כל זיכוי כספי יועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.

במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן יהיה לספק את המוצר המוזמן, הלקוח יזוכה בסכום הרכישה תוך 14 ימי עסקים.

מוצרים שהלקוח קיבל במתנה אינם ניתנים לביטול כנגד החזר כספי אלא כנגד החלפה בלבד, בהתאם למלאי הזמין באותה עת אצל החברה.